V-STROM 1050 XT ABS
Blanc / orange, Jaune, Noir
14 599€
V-STROM 1050 ABS
Noir / gris, Noir / Blanc, Noir
12 999€
V-STROM 250 ABS
Jaune, Noir
5 749 €
V-STROM 650 XT ABS
Blanc, Jaune, Noir, Rouge
8 999€